top of page

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Narciarskiej Jaworzyna Ski & Snowboard

1.1.     Podczas Lekcji szkoleniowych Klienci Szkoły korzystają z wyciągów poza kolejnością.              

1.2.     Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Specjalnie dla Klientów Szkoły został przygotowany skipass szkoleniowy dostosowany do czasu trwania zajęć, możliwość jego zakupienia w kasie ośrodka po wcześniejszym wykupieniu szkolenia.

1.3.     Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem biura

1.4.    Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem Instruktora podanego w potwierdzeniu Rezerwacji.

1.5.    Pakiety szkoleniowe należy opłacić w całości z góry. Pakiety można wykorzystać przez dany sezon zimowy – w ustalonych terminach zajęć szkoleniowych. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana.

1.6.     W przypadku, gdy Klient z przyczyn, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności spóźni się na rozpoczęcie Lekcji szkoleniowej nie podlega ona przedłużeniu.

1.8.     Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonych miejscach, wskazanych przez pracownika Szkoły.

1.9.     Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości - w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „Jaworzyna Ski & Snowboard”.

1.10.   Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie Lekcji szkoleniowej, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w Lekcji szkoleniowej decyduje Instruktor.

1.11.   Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających).

1.12.   Uczestnicy szkolenia, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze szkoły odpowiedniego oświadczenia.

1.13.   Instruktor może odmówić udziału w Lekcji szkoleniowej Uczestnikowi szkolenia, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (do 16 roku życia jest ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w Lekcji szkoleniowej z uwagi na przyczyny od niej niezależne.

1.14.   Szkoła nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego.

1.13.   Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.

1.16.   Za wyjątkiem przypadków określonych prawem dzieci mogą uczestniczyć w Lekcjach szkoleniowych tylko za zgodą ich opiekuna prawnego – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 

1.17.   Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom (Uczestnikom szkolenia) – w tym również dzieciom – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Uczestników szkolenia, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika szkolenia do wydawanych zaleceń.

1.18.   Kryteria przydzielania do grup „Akademia Misia Polarnego”:

•       do poziomu białego przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 4 do 12 lat;
•       do poziomu zielonego przyjmowane są dzieci, które potrafią samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się;
•       do poziomu czerwonego przyjmowane są dzieci, umiejące samodzielnie poruszać się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich
1.19.   O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły.

1.20.   Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Klienta do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.

1.21.   Promocyjna cena lekcji grupowych dla drugiej i każdej kolejnej osoby obowiązuje w przypadku zakupu dwóch lub więcej pakietów przez jednego Klienta. Osoby te mogą być przydzielone do różnych grup na podstawie posiadanych umiejętności lub dostępności miejsc w grupie.

1.22.  Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu Instruktorzy dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.

2.      Lekcje szkoleniowe

2.1.     Lekcje szkoleniowe realizowane są w ramach lekcji indywidualnych albo lekcji grupowych.

2.2.     Lekcja grupowa – Lekcja szkoleniowa realizowana przez co najmniej jednego Instruktora:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla osób od 18 r. ż. (lekcje dla dorosłych) – dla co najmniej 2 takich osób;

b) w przypadki Lekcji grupowej dla osób poniżej 18 r. ż. (lekcje dla dzieci) – dla co najmniej 4 takich osób.

2.3.     Godzina szkoleniowa - 1 godzina szkoleniowa to 55 minut. Oznacza to, że 2 h szkoleniowe to 110 min, 3 h szkoleniowe to 165 min, itd. Godziny szkoleniowe w ramach Lekcji szkoleniowej są realizowane bezpośrednio jedna po drugiej lub w odrębnych terminach w zależności od ustaleń pomiędzy Klientem a Szkołą (np. w przypadku pakietu godzin szkoleniowych).

3.     Płatność

3.1.     Wpłaty całkowitej ceny za Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją należy dokonać w gotówce najpóźniej na 120 minut przed rozpoczęciem tejże lekcji, a w przypadku lekcji rozpoczynających się o 9.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym tę lekcję do godziny 18.00. Wpłaty należy dokonać w biurach Szkoły. Przed potwierdzeniem rezerwacji Klient informowany jest o łącznej cenie Rezerwacji. Strony mogą ustalić przy rezerwacji inny termin płatności.  

3.2.     Informacje o aktualnych cenach usług oferowanych przez Szkołę, a także okresie trwania sezonu niskiego oraz sezonu wysokiego są dostępne w biurach Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły. Podane ceny obejmują podatek VAT.   

3.3.     Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w terminie prawem przewidzianym.

4.     Zmiana terminu Lekcji indywidualnej

4.1.     Klient może wnioskować o zmianę terminu Lekcji indywidualnej najpóźniej na 120 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji, przy czym w przypadku lekcji rozpoczynających się do godz.: 10:00, wniosek o zmianę terminu należy kierować do Szkoły najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia tejże lekcji. Lekcje grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem. Zmiana terminu Lekcji szkoleniowej z okresu niskiego sezonu na okres z wysokiego sezonu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty różnicy ceny przez Klienta.

4.2.     W przypadku niezależnej od Szkoły niedostępności Instruktora lub w przypadku gdy z uwagi na warunki pogodowe/warunki na stoku Lekcja szkoleniowa nie może się odbyć w ustalonym w Rezerwacji terminie lub miejscu Szkoła zaproponuje Klientowi inny termin lub miejsce realizacji Lekcji szkoleniowej.

 

 

 

REGULAMIN Szkoły Narciarskiej Jaworzyna Ski & Snowboard

określający warunki umowy zawieranej na odległość oraz zasady obowiązujące w Szkole Narciarskiej

1.      Postanowienia ogólne

1.1.    Regulamin - określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki Rezerwacji zawieranej na odległość oraz warunki Umowy, w szczególności prawa i obowiązki stron tychże stosunków prawnych.

1.2.    Lekcja szkoleniowa - usługa szkoleniowa z oferty Szkoły związana z wypoczynkiem (rekreacją) Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta realizowana w oznaczonym w Umowie terminie i w ustalonej liczbie Godzin szkoleniowych w ramach tejże Lekcji szkoleniowej przez Szkołę Jaworzyna poprzez dostępnego w tym terminie Instruktora z kadry Szkoły wyznaczanego przez biuro Szkoły. W ramach Lekcji szkoleniowych wyróżnia się Lekcje prywatne oraz Lekcje grupowe. Lekcja szkoleniowa rozpoczyna się i kończy w godzinach wskazanych w Rezerwacji, w związku z czym Uczestnik szkolenia powinien zadbać, aby odpowiednio wcześniej przybyć na miejsce szkolenia.

1.3.    Lekcja indywidualna - szkolenie realizowana przez jednego Instruktora dla jednej osoby, chyba że Klient wykupi opcję „druga osoba” lub „trzecia osoba” – o ile te opcje będą dostępne i możliwe w danym przypadku do zrealizowania z uwagi na umiejętności i poziom zaawansowania tychże osób – w takim przypadku usługa szkoleniowa realizowana będzie jednocześnie dla tychże osób przez jednego Instruktora. Wskazanie przez Klienta w Rezerwacji osoby określonego Instruktora dla danej Lekcji stanowi preferencję Klienta, która – w miarę możliwości i dostępności tego Instruktora w czasie realizacji tejże usługi – będzie uwzględniana przy wyznaczeniu przez Szkołę osoby Instruktora dla tej Lekcji prywatnej. Oznacza to, że Lekcję prywatną może realizować inny Instruktor, aniżeli wskazany w Rezerwacji lub różni Instruktorzy. Wyjaśnia się przy tym, że osoba konkretnego Instruktora nie stanowi przedmiotu Umowy, a Szkoła zapewnia, że każdy wyznaczony Instruktor posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji Lekcji indywidualnej.

1.4.    Lekcja grupowa – Lekcja szkoleniowa realizowana przez co najmniej jednego Instruktora:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla osób od 18 r. ż. (lekcje dla dorosłych) – dla co najmniej 2 takich osób;

b) w przypadki Lekcji grupowej dla osób poniżej 18 r. ż. (lekcje dla dzieci) – dla co najmniej 4 takich osób.  

W przypadku Lekcji grupowych nie ma możliwości wskazania preferencji osoby Instruktora, natomiast istnieje możliwość skierowania prośby o przydzielenie wskazanych w Rezerwacji osób do tej samej grupy. Prośba ta stanowi preferencję Klienta, która – w miarę możliwości, w zależności od dostępności miejsc w danej grupie oraz umiejętności i wieku wskazanych w preferencji osób, które powinny odpowiadać poziomowi zaawansowania i przedziałowi wiekowemu tejże grupy – będzie uwzględniana przy przydziale osób do danej grupy. Przydziału dokonuje pracownik Szkoły w oparciu o wiek i umiejętności danej osoby. W przypadku, gdyby umiejętności danej osoby byłyby niższe lub wyższe, aniżeli poziom grupy, do której osoba została przydzielona, Instruktor Szkoły uprawniony jest do przeniesienia tejże osoby do grupy odpowiadającej wiekowi i aktualnym umiejętnościom tejże osoby.

1.5.    Godzina szkoleniowa - 1 godzina szkoleniowa to 55 minut. Oznacza to, że 2 h szkoleniowe to 110 min, 3 h szkoleniowe to 165 min, itd. Godziny szkoleniowe w ramach Lekcji szkoleniowej są realizowane bezpośrednio jedna po drugiej lub w odrębnych terminach w zależności od ustaleń pomiędzy Klientem a Szkołą (np. w przypadku pakietu godzin szkoleniowych).

1.6.    Instruktor - osoba wskazana przez STOK, która będzie realizować Lekcję szkoleniową. Instruktor posiada stosowne kwalifikacje, potwierdzone stosownymi certyfikatami, np. certyfikatami SITN PZN lub innymi w zakresie usługi jaką będzie realizować.

1.7.    Szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard - Szkoła narciarska prowadzona przez Network sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 69a/1 03-287 Warszawa NIP 8762481350 REGON 381346170, e-mail: info@szkolajaworzyna.pl, tel.: +48 512 203 000

1.8.    Klient - osoba fizyczna, w tym również Konsument  w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, chyba że zawierana jest umowa, o charakterze wskazanym w art. 20-22 Kodeksu Cywilnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawiera Rezerwację/Umowę ze Szkołą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Klient, a także osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu Internetowego są usługobiorcami w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu tejże ustawy. Klient zobowiązany jest poinformować wskazanych przez niego w Rezerwacji Uczestników szkolenia o zasadach wynikających z Regulaminu i obowiązku ich przestrzegania.

1.9.    Uczestnik szkolenia - Osoba wskazana przez Klienta w Rezerwacji / Umowie, która uczestniczyć będzie w Lekcji szkoleniowej.  W przypadku gdy Uczestnikiem szkolenia ma być osoba poniżej 18 r.ż. w zakresie której przepisy prawa wymagają zgody przedstawiciela ustawowego do dokonywania czynności prawnych/udziału w szkoleniu – zgoda taka wyrażona zostanie przez uprawnioną do tego osobę przed realizacją przez Szkołę Lekcji szkoleniowej. Uczestnik szkolenia:

a) nie powinien mieć jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Lekcji szkoleniowej – co zostanie potwierdzone przez niego (lub jego przedstawiciela ustawowego – jeżeli jego zgoda jest wymagana) przed rozpoczęciem Lekcji szkoleniowej;

b) podczas uczestnictwa w Lekcji szkoleniowej powinien posiadać odpowiedni ubiór do rodzaju udzielanego mu szkolenia oraz odpowiedni nieuszkodzony i sprawny sprzęt.

Zalecane jest wykupienie przez Uczestnika szkolenia na rzecz takiej osoby, ubezpieczenia NNW. Szkoła nie zapewnia takiego ubezpieczenia.

1.10.   Formularz – udostępniony przez Szkołę Jaworzyna Klientowi formularz interaktywny. Formularz wypełniany jest przez Klienta o niezbędne dane związane z Rezerwacją. Po potwierdzeniu Rezerwacji przez Szkołę Klient poprzez udostępniony mu formularz może potwierdzić Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją albo ją anulować.

2.     Rezerwacja

2.1.    Warunkowa Umowa zawierana przez Klienta ze Szkołą osobiście albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, której przedmiotem jest rezerwacja wybranej przez Klienta Lekcji szkoleniowej z oferty Szkoły Jaworzyna, która ma być realizowana w oznaczonym w Rezerwacji terminie. Rezerwacja następuje w momencie jej potwierdzenia przez biuro Szkoły. W przypadku kontaktu przez Klienta ze Szkołą drogą telefoniczną lub mailową potwierdzenie rezerwacji następuje w formie mailowej na adres mailowy Klienta w związku z wykorzystaniem przez Klienta Formularza Rezerwacji. Klient może dokonać zmian w Rezerwacji zgodnie z komunikatami udostępnionymi mu w Formularzu lub wiadomości mailowej.

2.2.    Zawarcie umowy, której przedmiotem jest Lekcja indywidualna, uwarunkowane jest potwierdzeniem i opłaceniem w całości Lekcji objętej Rezerwacją we wskazanym w Rezerwacji terminie.

2.3.    Zawarcie umowy, której przedmiotem jest Lekcja grupowa uwarunkowane jest potwierdzeniem i opłaceniem w całości Lekcji grupowej objętej Rezerwacją we wskazanym w Rezerwacji terminie oraz powstaniem danej grupy szkoleniowej. Dana grupa szkoleniowa powstaje, gdy zostanie potwierdzona i opłacona w całości Lekcja grupowa przez minimalną liczbę osób tworzących tę grupę:

a) w przypadku Lekcji grupowej dla dorosłych – przez co najmniej 2 takie osoby;

b) w przypadku Lekcji grupowej dla dzieci – przez co najmniej 4 takie osoby.

2.4.    Rezerwacja Lekcji szkoleniowej, która jest następnie niepotwierdzona i nieopłacona przez Klienta w terminie wskazanym w Rezerwacji (a w przypadku Lekcji grupowej – nadto niepowstanie grupy szkoleniowej) nie wywołuje skutków prawnych – tzn. nie dochodzi do zawarcia Umowy na nieopłaconą w ustalonym w Rezerwacji terminie Lekcję szkoleniową (taka rezerwacja jest anulowana). W takiej sytuacji Szkoła nie jest zobowiązana do świadczenia usługi szkoleniowej w ramach tejże Lekcji szkoleniowej określonej w Rezerwacji, a Klient nie ponosi dodatkowych opłat za taką zarezerwowaną Lekcją szkoleniową, która nie weszła w życie. W przypadku niepowstania grupy szkoleniowej i opłacenia takiej Lekcji szkoleniowej przez Klienta kwota wpłacona przez klienta zostaje mu niezwłocznie zwrócona.

3.     Umowa

3.1.    Rezerwacja, której warunki wejścia w życie ziściły się, tj.:

a)       Rezerwacja Lekcji prywatnej – która została potwierdzona i opłacona w terminie określonym w Rezerwacji;

b)       Rezerwacja Lekcji grupowej – która została potwierdzona i opłacona w terminie określonym w Rezerwacji, a grupa szkoleniowa powstała.

3.2.    Przedmiotem Umowy jest potwierdzona i opłacona w całości – w terminie określonym w Rezerwacji – Lekcja szkoleniowa objęta Rezerwacją, na warunkach określonych w Regulaminie oraz akceptowanych przez Klienta dokumentach. Lekcja szkoleniowa jest realizowana w określonym czasie, rozpoczyna się i kończy w godzinach wskazanych w Rezerwacji, w związku z czym Uczestnik szkolenia powinien zadbać, aby odpowiednio wcześniej przybyć na miejsce szkolenia (miejsce wskazane w rezerwacji/informacji przekazanej Klientowi). Wyjaśnia się przy tym, że świadczenie Szkoły związane jest z koniecznością wcześniejszej rezerwacji Instruktorów, aby zapewnić Klientom obsługę w określonym w umownie miejscu i czasie.

4.     Zmiana terminu Lekcji indywidualnej

4.1.    Klient może wnioskować o zmianę terminu Lekcji indywidualnej najpóźniej na 120 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji, przy czym w przypadku lekcji rozpoczynających się do godz.: 10:00, wniosek o zmianę terminu należy kierować do Szkoły najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego termin rozpoczęcia tejże lekcji. Lekcje grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem. Zmiana terminu Lekcji szkoleniowej z okresu niskiego sezonu na okres z wysokiego sezonu może wiązać się z obowiązkiem dopłaty różnicy ceny przez Klienta.

4.2.    W przypadku niezależnym od Szkoły niedostępności Instruktora lub w przypadku gdy z uwagi na warunki pogodowe/warunki na stoku Lekcja szkoleniowa nie może się odbyć w ustalonym w Rezerwacji terminie lub miejscu Szkoła zaproponuje Klientowi inny termin lub miejsce realizacji Lekcji szkoleniowej.

5.     Zasady obowiązujące w Szkole Narciarskiej Jaworzyna Ski & Snowboard

5.1.    Podczas Lekcji szkoleniowych Klienci Szkoły korzystają z wyciągów poza kolejnością.              

5.2.    Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Specjalnie dla Klientów Szkoły został przygotowany skipass dostosowany do czasu trwania zajęć

5.3.    Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Biura Szkoły.

5.4.    Szkoła Jaworzyna Ski & Snowboard zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem Instruktora podanego w potwierdzeniu Rezerwacji.

5.5.    Pakiety szkoleniowe należy opłacić w całości z góry. Pakiety można wykorzystać przez cały dany sezon zimowy – w ustalonych terminach Lekcji szkoleniowych. W przypadku zakupu pakietu obejmującego ceny w sezonie wysokim i niskim zostanie wyliczona cena mieszana.

5.6.    W przypadku, gdy Klient (Uczestnik szkolenia) z przyczyn, za które Szkoła nie ponosi odpowiedzialności spóźni się na rozpoczęcie Lekcji szkoleniowej nie podlega ona przedłużeniu.

5.7.    Uczestnicy szkolenia spotykają się z Instruktorem w specjalnie oznaczonych miejscach.

5.8.    Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi, szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości - w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę.

5.9.   Uczestnik szkolenia jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi wszelkie niepokojące objawy w trakcie Lekcji szkoleniowej, w szczególności: zawroty głowy, ból, doznane stłuczenia. O dalszym udziale Uczestnika szkolenia w Lekcji szkoleniowej decyduje Instruktor.

5.10.   Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Uczestnik szkolenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

5.11.   Uczestnicy szkolenia, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze Szkoły odpowiedniego oświadczenia.

5.12.   Instruktor może odmówić udziału w Lekcji szkoleniowej Uczestnikowi szkolenia, który nie posiada odpowiedniego wyposażenia: kasku (do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków), sprzętu narciarskiego lub snowboardowego oraz karnetu. W takim przypadku Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uniemożliwienia udziału w Lekcji szkoleniowej z uwagi na przyczyny od niej niezależne.

5.13.  Szkoła nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Uczestników szkolenia sprzętu sportowego.

5.14.  Instruktor nie ma prawa ingerować w ustawienie siły potrzebnej do wypięcia wiązań narciarskich. W przypadku źle ustawionych wiązań, źle dobranych nart lub innego wyposażenia, Instruktor wskaże najbliższy serwis lub wypożyczalnię narciarską, gdzie będzie możliwa regulacja lub wymiana sprzętu.

5.15.  Za wyjątkiem przypadków określonych prawem dzieci mogą uczestniczyć w Lekcjach szkoleniowych tylko za zgodą ich przedstawiciela ustawowego zgodnie z regulacją pkt. 1.8 i 1.9 Regulaminu. 

5.16.  Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom (Uczestnikom szkolenia) – w tym również dzieciom – wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Uczestników szkolenia, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Uczestnika szkolenia do wydawanych zaleceń.

5.17.  Kryteria przydzielania do grup „Akademia Misia Polarnego”:

•       do poziomu białego przyjmowane są dzieci początkujące w wieku od 4 do 12 lat;
•       do poziomu zielonego przyjmowane są dzieci, umiejące samodzielnie skręcać oraz zatrzymywać się
•       do poziomu czerwonego przyjmowane są dzieci, umiejące samodzielnie poruszać się po trasach niebieskich i nie mają problemu z korzystaniem z wyciągów narciarskich.
5.18.  O przydziale do grupy decyduje personel Szkoły.

5.19.  Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuowania kursu lub do przeniesienia Klienta do innej grupy, jeśli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.

5.20.  Promocyjna cena lekcji grupowych dla drugiej i każdej kolejnej osoby obowiązuje w przypadku zakupu dwóch lub więcej pakietów przez jednego Klienta. Osoby te mogą być przydzielone do różnych grup na podstawie posiadanych umiejętności lub dostępności miejsc w grupie.

5.21.  Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu Instruktorzy dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.

6.     Płatność

6.1.    Wpłaty całkowitej ceny za Lekcję szkoleniową objętą Rezerwacją należy dokonać w gotówce najpóźniej na 120 minut przed rozpoczęciem tejże lekcji, a w przypadku lekcji rozpoczynających się między godziną 8.00 a 9.00 najpóźniej w dniu poprzedzającym tę lekcję do godziny 18.00. Wpłaty należy dokonać w biurach Szkoły. Przed potwierdzeniem Rezerwacji Klient informowany jest o łącznej cenie Rezerwacji. Strony mogą ustalić w Rezerwacji inny termin płatności.  

6.2.    Informacje o aktualnych cenach usług oferowanych przez Szkołę, a także okresie trwania sezonu niskiego oraz sezonu wysokiego zostały podane na stronie w zakładce Cennik. Podane ceny obejmują podatek VAT

6.3.    Klient może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT w terminie prawem przewidzianym.

7.      Reklamacje

7.1.    Klient ma prawo zgłosić reklamację.

7.2.    Reklamacja może zostać zgłoszona drogą mailową info@szkolajaworzyna.pl lub pisemnie w Biurze Szkoły.

7.3.    Reklamacja powinna zawierać numer Rezerwacji/Umowy, opis reklamacji oraz żądanie.

7.4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.5.    Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Szkoła uczyni zadość żądaniu reklamującego zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami.

7.6.    Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

7.7.    Powyższe postanowienie stosuje się również w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

8.     Odstąpienie od umowy / anulowanie Lekcji szkoleniowej objętej Rezerwacji

Szkoła informuje, iż w przypadku Rezerwacji Lekcji szkoleniowej - usługi związanej z wypoczynkiem, w ściśle określonym umownie terminie, prawo odstąpienia od takiej umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje klientowi. Jednocześnie Szkoła wyjaśnia, że Klient może anulować Lekcję szkoleniową objętą Rezerwację najpóźniej na 120 minut przed terminem rozpoczęcia tejże lekcji.   

9.     Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.    Szkoła świadczy następujące usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w Serwisie (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy on-line (na odległość) w związku z udostępnieniem Klientowi Formularza Rezerwacji. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych poprzez Serwis, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o których mowa poniżej.

9.2.    Warunkiem prawidłowego korzystania z usług w Serwisie jest posiadanie przez Klienta systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a) z dostępem do sieci Internet;

b) z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 6.0.3809.46 lub nowszej,

c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

9.3.    Warunkiem korzystania z usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu usług, dostępne są w Polityce prywatności Serwisu Szkoły.

9.4.    Zakazuje się usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak i informacji nieprawdziwych.

9.5.    Szkoła zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

10.    Ochrona danych osobowych

10.1.   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z czynnościami związanymi z świadczeniem usług drogą elektroniczna lub zawarciem umowy na odległość przetwarzane są przez firmę Network sp. z o.o., która jest administratorem tychże danych.

10.2. Zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały szczegółowo w dokumencie: Polityka Prywatności Serwisu Szkoły, z którą Klient zobowiązany jest zapoznać się przy dokonywaniu Rezerwacji. Dokument ten dostępny jest również w Serwisie.

11.    Spory

W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W takiej sytuacji Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację – Szkoła wyrazi zgodę). Dostęp do tychże procedur jest opisany w kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

12.    Postanowienia końcowe

12.1.    Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i go przestrzegać.

12.2.    Na zasadach opisanych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych może dojść do nieodpłatnego rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika szkolenia w związku z udziałem w szkoleniu lub wydarzeniach organizowanych przez Szkołę, w tym wraz z wizerunkami innych osób lub stosownym opisem, w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Szkoły, na stronie internetowej Szkoły, portalach społecznościowych Szkoły oraz innych materiałach zarówno natury elektronicznej, jak i drukowanych czy wideo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – w sposób nienaruszający praw tejże osoby. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in.  zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

12.3.    Informacje podane na stronach internetowych w Serwisie, w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

12.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

12.5.     Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy) – zatem zmiana regulaminu nie będzie dotyczyć umów, które zostały wcześniej zawarte.

12.6.     Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego w tym m.in.  utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Szkoły lub podmiotów, z którymi Szkoła zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

12.7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

bottom of page