top of page

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

  

SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
KLIENTEM wypożyczalni (Network sp. z o.o. ) może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.


1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią sprzętu narciarskiego umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty. Przedstawiony przez Klienta dokument jest Klientowi zwracany po zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych.
5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia widniejącym w umowie wypożyczenia, lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.
6. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się wyłącznie w siedzibie wypożyczalni.
7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
9. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
10. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
11. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
12. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
13. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
14. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalnię mailowo lub telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. W takim przypadku Wypożyczalnia w chwili zwrotu sprzętu naliczy opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni.
15. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.
17. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
18. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do potrącenia opłaty, ustalonej przez Wypożyczalnię jako rekompensującą poniesione straty.
19. Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Krynica Zdrój.
20. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Warszawie.
21. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

1. Organizatorem kursów, szkoleń i wyjazdów  (dalej: zajęcia) oraz wypożyczającym sprzęt jest Network sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 69a/1 03-287 Warszawa NIP: 8762481350 REGON: 381346170 tel. 512 203 000 email: info@szkolajaworzyna.pl (dalej: Network)
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach i wypożyczenia sprzętu jest podpisanie oświadczenia w zakresie zwolnienia z odpowiedzialności, zrzeczenia się roszczeń i przejęcia na siebie ryzyka związanego z amatorskim uprawianiem sportów ekstremalnych.
3. Amatorska jazda na nartach i skiturach traktowana jest jako sport ekstremalny, a zatem z natury jest niebezpieczna i grozi kontuzją a nawet śmiercią. Aby zagrożenie zminimalizować wymagane jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz wskazań Network.
4. Ani uczestnik, ani jego spadkobiercy nie będą wysuwać żadnych roszczeń majątkowych i niemajątkowych pod adresem Network.
5. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach kobietom w ciąży, osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, oraz osobom z problemami zdrowotnymi, takich jak np.: fizyczne ograniczenia ruchu, zwichnięcia, złamania, choroby oczu, epilepsja, dyslokacje, zawroty głowy, problemy psychiczne mogące spowodować niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie czynności związanych z uprawianiem sportu albo zmniejszyć bezpieczeństwo wykonywania tych czynności.
6. Każdy uczestnik uczestniczący w zajęciach musi posiadać kask i odpowiednie ubranie wierzchnie. Warunkiem dopuszczenia do zajęciach lub wypożyczenia sprzętu jest umiejętność jazdy na nartach na poziomie wystarczającym do wzięcia udziału w zajęciach.
7. Network nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestnika w trakcie zajęć. W szczególności Network nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w biurze, wypożyczalni Network.
8. Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne pozwolenie podpisane przez pełnoprawnego rodzica lub opiekuna na udział w zajęciach lub wypożyczenie sprzętu.
9. Uczestnik zajęć musi ściśle stosować się do zaleceń wydanych przez pracowników Network.
10. Network może odmówić osobie udziału w zajęciach, bez podawania przyczyny, jeżeli jej stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie zajęć.
11. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot jego świadczenia bądź części tego świadczenia w przypadku niepełnego udziału w zajęciach z przyczyn, za które Network nie odpowiada.
12. Network może przenieść zajęcia na inny termin z powodu załamania pogody lub innych przyczyn, niezależnych od Network.
13. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń regulaminu Network nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego dla osoby uczestniczącej w zajęciach niekorzystne następstwa.
14. Osoby uczestniczące w zajęciach wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku, utrwalonego na materiałach filmowych oraz fotograficznych, do celów marketingowych i nie będą domagać się od Network korzyści finansowych z tego tytułu.
15. Podczas trwania zajęć, zabrania się spożywania alkoholu lub używania jakichkolwiek środków odurzających przez osoby niepełnoletnie.
16. Network nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia w przypadku odsunięcia uczestnika od zajęć z powodów wynikających z niestosowania się do regulaminu i zasad postępowania.
17. Wypełnienie oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Network. Z informacjami w sprawie przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na https://www.szkolajaworzyna.pl/polityka-pywatno%C5%9Bci

OŚWIADCZENIE
W zakresie zwolnienia z odpowiedzialności, zrzeczenia się roszczeń i przejęcia na siebie ryzyka związanego z uprawianiem wyczynowej (extremalnej) jazdy na nartach i skiturach.
Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………… w związku z wypożyczeniem, nabywaniem, użytkowaniem lub posługiwaniem się w inny sposób wszelkim wyposażeniem sportowym niezbędnym do i związanym z uprawianiem ww. sportu w ramach szkolenia organizowanego przez Network lub poza zajęciami niniejszym oświadczam i potwierdzam, iż:


1. Mam pełną świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z uprawianiem ww. sportu, a w szczególności możliwości wyrządzenia szkody na osobie lub mieniu, przy czym szkoda ta dotyczyć może zarówno mojej osoby, jak również osób trzecich;
2. Mam pełną świadomość, że udział w szkoleniu, uprawianie ww. sportu oraz korzystanie ze sprzętu niesie ze sobą nieodłączne ryzyka, niebezpieczeństwa lub zagrożenia, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, ciężkie uszkodzenia ciała lub nawet śmierć;
3. Zobowiązuję się do pełnego stosowania wszystkich zasad bezpieczeństwa w ww. Sporcie oraz odpowiednich instrukcji i zaleceń Network, zawsze mając na uwadze bezpieczeństwo swoje jak i wszystkich innych osób i rzeczy znajdujących się w moim otoczeniu;
4. Zwalniam osoby prowadzące działalność pod firmą Network, a także ich przedstawicieli, pracowników i instuktorów Network od wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać z tytułu jakiejkolwiek szkody majątkowej i/lub niemajątkowej będącej wynikiem mojego udziału w szkoleniu sportowym, włączając w to szkody spowodowane przez ich zaniedbanie i zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu;
5. Rozumiem i potwierdzam, iż osoby prowadzące działalność pod firmą Network nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody lub straty majątkowej lub też uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci, także przez osoby trzecie, spowodowanych nieumiejętnym, nieodpowiednim, niestarannym lub niedbałym posługiwaniem się sprzętem, i jako jego użytkownik niniejszym zwalniam Network od wszelkiej odpowiedzialności, zrzekając się wszelkich roszczeń mogących stąd wynikać. W przypadku śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała lub innej formy utraty zdrowia, niniejsze zrzeczenie się będzie skuteczne także wobec moich spadkobierców oraz​ i​nne osoby, którym mogą przysługiwać roszczenia z tym związane;
6. W przypadku użyczenia sprzętu jakiejkolwiek osobie trzeciej, czynię to na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność i równocześnie ponoszę wyłączne ryzyko i odpowiedzialność związaną z zastosowaniem się przez osobę do powyższych zasad, a także zapłatą pełnej opłaty za korzystanie ze sprzętu, a użyczenie sprzętu osobie trzeciej nie zwalnia mnie od odpowiedzialności za uszkodzenie i/lub utratę sprzętu;
7. Dobrowolnie przyjmuję na siebie pełne ryzyko poniesienia wszelkich szkód, mogących powstać w związku z uprawianiem ww. sportu, niezależnie od potencjalnego przyczynienia się przedstawicieli, pracowników i instuktorów Network spowodowanego przez ich zaniedbanie i z tego tytułu ani ja, ani moi spadkobiercy nie będą podnosić jakichkolwiek roszczeń;
8. Zobowiązuję się pokryć wszelkie ewentualne koszty jakie Network poniesie w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie lub organ administracji jakichkolwiek roszczeń związanych z moim uczestnictwem w szkoleniu ww. sportu;
9. Zobowiązuję się dochować należytej staranności i uwagi by używać sprzętu związanego z uprawianiem ww. Sportu w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu przedstawicieli, pracowników i instruktorów Network oraz osób trzecich i aby zminimalizować zagrożenie szkodą lub zmniejszyć jej skutki;
10. Oświadczam, że umiem jeździć nartach na poziomie wystarczającym, do wzięcia udziału w kursie/obozie lub w celu wypożyczenia sprzętu, jestem w dobrej kondycji zdrowotnej, nie mam medycznych przeciwwskazań do uprawniania zajęć do których przystępuję. Nie jestem w ciąży. Nie mam problemów psychicznych, które mogą wpływać na ocenę niebezpieczeństwa i przyswajania informacji przekazywanych podczas szkolenia;
11. Przyjmuję do wiadomości, że w ramach szkolenia i wypożyczenia Network nie gwarantuje ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Network rekomenduje wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie;
12. Posiadam ważne ubezpieczenie, obejmujące uprawianie sportów ekstremalnych, w tym ww. sportu i i nie będę domagał/a się od Network żadnego finansowego zadość uczynienia za ewentualne urazy oraz szkody doznane podczas kursu/wyjazdu lub poza nim.
13. Wyrażam zgodę na na wykorzystywanie mojego wizerunku, utrwalonego na materiałach filmowych oraz fotograficznych, do celów marketingowych i nie będą domagać się od Network korzyści finansowych z tego tytułu.
14. Przeczytawszy powyższe oświadczenie stwierdzam nadto, iż jego treść jest dla mnie w pełni jednoznaczna i zrozumiała co potwierdzam dobrowolnie niżej złożonym podpisem.​
15. Potwierdzam, że zapoznałem się z Regulaminem Network i nie został on mi zaprezentowany w ostatniej chwili.

………………………….., dnia ……………. r. ………………………………………….
(miejscowość) (data) (podpis kursanta/opiekuna)

OŚWIADCZENIE (dla osób poniżej 18 roku życia)
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem uczestniczenia w zajęciach. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ryzyko doznania kontuzji, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci mojego podopiecznego, którego jestem prawnym opiekunem tj. ……………………………………………………………………….. Oświadczam również, iż posiada on/ona ważne ubezpieczenie i nie będę domagał/a się od Network żadnego finansowego zadość uczynienia za ewentualne urazy oraz szkody doznane podczas zajęć.

Imię i nazwisko prawnego opiekuna (czytelnie) …………………………………………………………………………….
Podpis ……………………………………………………………..

bottom of page